Riksrevisjonen kritiserar Bring/Posten Norge

Av: Thomas Ström 2016-12-01

I tidigare inlägg under året har jag varit starkt kritisk till att flera transportföretag subventioneras med skattepengar, exempelvis Postnord, som ägs till 60 procent av svenska staten och till 40 procent av danska staten.
Jag vet att många håller med mig i denna fråga och nu får jag även visst medhåll från norska Riksrevisjonen.

Nyligen presenterade den norska Riksrevisjonen resultatet av en granskning man gjort av Bring/Posten Norge. Här framgår det att bolaget inte uppnår avkastningsmålen till följd av att man inte infriat ägarnas förväntningar om bättre lönsamhet i logistik- och godstransportverksamheten.

Detta är också något som chefredaktör Anders Karlsson uppmärksammat i en artikel på Transportnet i november.

För Bring/Posten Norge handlade granskningen om lönsamhet och synergier för perioden 2010 – 2015. Det var under de år Bring/Posten Norge genomförde flera större förvärv av åkerier och speditionsbolag i Norge, Sverige och övriga Norden.

Riksrevisjonen framhåller att både finanskrisen 2008 och nedgången i oljebranschen de senaste åren har bidragit till dålig lönsamhet för bolaget. Andra faktorer, som belastat resultatet, är en rad engångseffekter, bland andra nedskrivningar och omställningskostnader.

I Anders Karlssons artikel framhåller Tone Wille, nytillträdd koncernchef i Bring/Posten Norge, även att förvärven av åkerier och speditionsbolag i Sverige varit starkt bidragande till det dåliga resultatet. Ett exempel som framhålls är köpet av Ekdahls Åkeri, som Bring/Posten Norge inte lyckats driva vidare på ett optimalt sätt och där nu stora neddragningar genomförs.

I rapporten uppmanar Norska Riksrevisjonen ägaren Samferdselsdepartementet att följa upp Bring/Posten Norge på ett tätare sätt än tidigare, speciellt när det gäller koncernens resultatutveckling och när det gäller att ställa tydligare krav på framtida utveckling.

I artikeln på Transportnet säger Tone Wille också följande: ”Både vi som bolag och vår ägare har mycket fokus på lönsamhet. Men hela branschen har haft utmaningar efter finanskrisen med bl a överkapacitet på marknaden, som har försvagat lönsamheten.”

Ja, detta är vi helt överens om. Och det är mot denna bakgrund som jag fortsätter att ifrågasätta varför statligt ägda bolag ska fortsätta att konkurrera med låga priser och dåliga resultat på en redan hårt konkurrensutsatt marknad?

Fortsättning i ärendet lär följa.