Det blev som jag skrev 2015:

Av: Thomas Ström 2017-11-03

Inte ett enda fartyg har ställtS till svars på tre år!
Forskare visar att tio procent av rederierna fuskar

 

Den första januari 2015 skärptes reglerna när det gäller svavelhalterna i marina bränslen för fartyg i Nordsjön och Östersjön från 1 procent till nästan 0. 
I samband med detta skrev jag att det var en bra tanke men att det är ett slag i luften, då man inte utsett någon som ska ha till uppgift att kontrollera att kravet efterföljs och att ingen fuskar.
Nu har första uppföljningen kommit; inte ett enda fartyg har ställt till svars på tre år!

I en undersökning gjord av forskare på Chalmers framgår det att vart tionde fartyg bryter mot reglerna. I rapporten visar forskarna också på ett mönster. Ett antal rederier verkar ha satt i system att fuska. Fartyg som sällan åker i de aktuella områdena har oftare högre utsläpp. Detsamma gäller fartyg som är på väg ut ur den zon där de lägre utsläppshalterna gäller.

– Vi är en hårt konkurrensutsatt marknad och det här är rederier som vi konkurrerar med så det är klart jag blir besviken att se att det är så planerat. Det var nytt för mig och förvånande säger vice VD:n på branchorganisationen Svensk Sjöfart, Pia Berglund, till Sveriges Radio.

Trots fusket har inte ett enda fartyg ställts till svars för sina utsläpp i Sverige under de snart tre år som gått sedan regeländringen. En av orsakerna är att dagens regler anses för krångliga och att de som fått till uppgift att kontrollera att de efterlevs sedan tidigare har flera andra arbetsuppgifter.

2014 presenterade Transportstyrelsen ett förslag på en typ av administrativ avgift liknande böter för att lättare kunna straffa fartyg med för höga utsläpp men fortfarande har inget hänt.

Detta blir med automatik en tydlig signal till marknaden; det går att fuska utan någon påföljd. Därför finns det inget som talar för att de tio procenten av rederierna kommer att sluta med fusket.