Förödande hamnkonflikt lamslår näringslivet

Av: Thomas Ström 2017-10-27

De senaste veckorna har jag tagit del av ett par analyser gällande konsekvenserna av konflikten i Göteborgs Hamn.
Det är ingen munter läsning.
Effekterna är bra mycket större än vad många tror. Stora delar av näringslivet över hela landet har drabbats.
För egen del tycker jag att det är för jäkligt att det har gått så här långt.

Först läste jag en artikel med John Wedel, ansvarig för Infrastruktur och logistik på Business Region Göteborg. Några dagar senare hörde jag en radiointervju med Johan Woxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Båda har kommit fram till i stort sett samma sak; APM förlorar enorma summor, inom Hamnfyran förlorar medlemmar sina arbeten, Göteborg tappar etableringar på sikt, näringslivet drabbas av kostnadshöjningar och intäktsbortfall, miljön påverkas negativt och flera näringsidkare tvingas lägga ner eller gå i konkurs. Det är helt enkelt för jäkligt.

I en undersökning, som genomförts av Svenskt Näringsliv, har 25 procent av de 478 medverkande företagen sagt att de påverkats av konflikten. Över hälften av bolagen har dessutom tvingats vidta åtgärder för att minska de negativa effekterna.
Så många som 13 procent säger att de helt undviker Göteborgs Hamn i fortsättningen.

Förutom lastbilar och trailers har även tåglinjerna till containerterminalen i hamnen påverkats negativ. Ett tydligt exempel är att SCT Transport meddelat att man lägger ner sin järnvägsterminal i Jönköping till följd av konflikten.

I Wedels analys är det svårt att säga någon exakt siffra på hur stora merkostnaderna blir, men under ett år kan det handla om flera miljarder. Enligt John Wedel är det framför allt industri- och handelsföretagen som råkat illa ut till följd av konflikten.
Wedel säger följande i en intervju i Sjöfartstidningen:
– Branschen tror att det finns en hel del företag som inte kommer klara detta utan tvingas lägga ner sin verksamhet. Och detta mitt under rådande högkonjunktur. Det finns ju ingen som har gjort en total sammanställning av alla kostnader och det är väldigt synd för hade man kunnat peka på exakt hur stor notan är hade det blivit en mycket större press på politiken att ta tag i det här.

Nyligen tillsatte regeringen tillsatte en utredning för att se över reglerna för stridsåtgärder. Resultatet av denna ska presenteras i slutet av maj 2018.
– Det tycker näringslivet ligger väldigt långt bort. I företagens värld skulle en snabbutredning gjorts på en månad, säger John Wedel i Sjöfartstidningen.

Enligt Wedel får hamnkonflikten också stora negativa effekter på miljön.
– Nu kan man verkligen se på E6:an hur mycket lastbilar det är, det går bra stora volymer på vägarna som tidigare gick via hamnen. Och det är ofta inte de snällaste lastbilarna heller miljömässigt, menar John Wedel som tror att de långsiktiga effekterna är ännu farligare, säger John Wedel i Sjöfartstidningen.
– Nya företag kommer inte vilja etablera sig här, några av de stora företagen med många produktionsanläggningar i världen väljer kanske på sikt att flytta produktionen från landet. Akzo Nobel har till exempel sagt att funkar inte Göteborgs hamn måste de kanske flytta sina verksamheter. Och då påverkas ju även servicenäringarna – tekniska konsulter och underleverantörer.

John Wedel säger att konflikten kostar mer än vi tror och samtidigt förlamar verksamheterna i Göteborgsregionen.
– Löser vi inte situationen i hamnen minskar Göteborgs attraktivitet när det gäller utveckling, expansion och etablering. Liksom Göteborgs funktion som logistiknav. Om du ska etablera dig någonstans är det många saker som är viktiga – det ska finnas mark, en bra akademi, forskning, utvecklingscentra och så vidare, men hamnen är en otroligt viktig komponent i ekvationen. Tar vi bort den är vi nästan som vilken stad som helst. Sammantaget är konflikten en konflikt med bara förlorare. APM förlorar enorma summor, inom Hamnfyran mister många medlemmar sina arbeten, Göteborg tappar etableringar på sikt, näringslivet drabbas av kostnadshöjningar och intäktsbortfall, miljön tar stryk och många småföretag tvingas lägga ner eller gå i konkurs. Det hela är djupt tragiskt.