Kommuner som krymper har brist på strategier

Av: Thomas Ström 2014-11-13

Befolkningen minskar i ungefär hälften av Sveriges 290 kommuner.
Den stora utmaningen för dessa kommuner är att fortsätta erbjuda medborgarna en god kommunal service och en god livsmiljö trots minskade skatteintäkter. En ny forskningsrapport belyser hur kommunerna hanterar denna utmaning.

Detta framgår tydligt i forskningsrapporten ”Politik för kommuner som krymper”, som är gjord av kulturgeografen Josefina Syssner. Rapporten visar att den ojämna befolkningstillväxten skapar stora skillnader i planeringsförutsättningar mellan små och stora, växande och minskande kommuner.

I rapporten framgår det att företrädare för kommuner som minskar i antal invånare sällan pratar om detta. De tycks se det som ett politiskt misslyckande, som man vill tysta ner.

Vidare går det att utläsa att de aktuella kommunerna sällan formulerar strategier för att möta de utmaningar som en negativ befolkningstillväxt medför.

”Ur ett demokrati- och medborgarperspektiv är det olyckligt. Kommunerna står inför stora utmaningar, men man pratar inte om dem med medborgarna på ett strukturerat sätt”. säger Josefina Syssner.

Parallellt med detta vidtas åtgärder för att anpassa den aktuella kommunens organisation och verksamhet utifrån de nya förutsättningar som färre invånare innebär.

”Kommuner med minskande befolkningsunderlag bör utveckla en lokal anpassningspolitik”, enligt författare Josefina Syssner. En sådan politik slår fast hur man ska prioritera och organisera sin verksamhet när resurserna krymper.

”Det handlar om att krympa på ett klokt sätt. Istället för att ha orealistiska förväntningar på att få fler inflyttare, bör man lägga kraft på att utveckla idéer kring hur man på ett innovativt sätt kan hantera sitt kommunala uppdrag trots att befolkningen minskar”.

Vi får hoppas att landets kommunpolitiker och –tjänstemän tar till sig innehållet och jobbar efter författarens rekommendationer.

Rapporten ”Politik för kommuner som krymper” ges ut av Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, vid Linköpings universitet, och är intressant.

 

Vill du ta del av rapporten finns den här:
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A742926&dswid=1705