Bygg ut järnvägen mellan Göteborg och Oslo nu!

Av: Thomas Ström 2017-01-12

Jag fortsätter där jag slutade ett av mina tidigare blogginlägg.
Bygg ut järnvägen mellan Oslo och Göteborg NU!

Sedan senast har jag tagit del av ännu mer bakgrundsinfo.
Vad sägs om att tågresan mellan dessa städer idag tar cirka fyra timmar och att genomsnittshastigheten är 80 km/h?
Eller att den sämst underhållna sträckan mellan Halden och Öxnered är en enkelspårig järnväg från 1800-talet?

En utbyggnad av sträckan till höghastighetsstandard skulle, enligt säkra källor, kosta cirka 20 mdr kronor.
Om man låter norrmännen bygga ut Oslo-Halden medan Sverige uppgraderar sträckan på den svenska sidan kommer tågen kunna köra i 250 km/h. Det skulle både betyda att restiden minskar till drygt en och en halv timme och medföra en mycket hög samhällsnytta.

Denna kostnad och tidsvinst ska jämföras med den övriga höghastighetsutbyggnad som nu diskuteras flitigt i Sverige och som beräknas gå på 190-320 mdr. Enligt vissa experter kommer den att kosta ännu mer.

Mot denna bakgrund är det verkligen befogat att fråga sig hur politikerna tänker.  

Om man dessutom, vilket jag fått klart för mig via säkra källor, betänker att utbyggnaden av järnvägen mellan Göteborg och Oslo skulle betala sig lika bra som Öresundsbron har gjort, är det helt oförståeligt att ingen politiker driver denna fråga.
Snälla infrastrukturminister Anna Johansson. 
Sätt igång detta projekt nu!

Kommentarer

Nu vill regeringen riva upp drönarförbudet

Av: Thomas Ström 2016-12-22

Äntligen fattar politikerna rätt beslut!

 


Tidigare i höstas förfasade jag mig över de som bestämmer i Förvaltningsdomstolen.
Det handlade om deras vansinniga beslut om att förbjuda fotografering med drönare.
Att de dessutom gjorde det möjligt för utländska företag att fortsätta med verksamheten medan de svenska bolagen fick totalförbud gjorde inte bara mig upprörd.
Många har hängt på debatten, inte minst med tanke på att kameraförbudet åtföljdes av kraftiga börsfall i svenska börsnoterade drönarbolag. Det värsta exemplet är Fastout (Aktietorget), som föll 22 procent den 24 oktober.

I samband med förbudet skrev jag följande i bloggen:
”Det är inte konstigt att man ibland funderar på vilka det är som sitter och tar beslut. Är det reliker från forntiden som inte alls hängt med i samhällsutvecklingen?
Ändra detta beslut snarast. Gör om och gör rätt!!”

Och nu verkar det alltså som att det kommer att bli en förändring. Men tro för allt i världen inte att det är Förvaltningsdomstolen själv som ändrat sig.

Nej, för första gången på länge tycker jag nämligen att vår regering tar ett riktigt bra beslut.

Tidigare i denna vecka skickade regeringen ut ett pressmeddelande i vilket justitieminister Morgan Johansson (S) uttalade sig så här.
"Vi har i dag skickat ut ett förslag på remiss där drönare undantas från tillståndsplikten enligt kameraövervakningslagen".
Den nya lagstiftningen kan träda i kraft tidigast sommaren 2017, enligt Morgan Johansson.
I sitt pressmeddelande skriver regeringen vidare att enskildas personliga integritet i stället ska skyddas av reglerna i personuppgiftslagen.
"Detta betyder att den som använder kamerautrustade drönare måste vidta åtgärder för att undvika integritetskränkningar, till exempel genom att se till att användning sker för legitima ändamål och på ett öppet sätt".

Detta trodde jag inte för några månader sedan.
Men nu är det ett faktum. Regeringen har hjälp till att ändra det tokiga beslutet.
Man har gjort om och gjort rätt!

God jul och Gott Nytt år så hörs vi igen på det nya året!

Kommentarer

Äntligen börjar jag tro på en ny järnväg mellan Göteborg och Oslo!

Av: Thomas Ström 2016-12-15


I flera år har jag pratat om vikten av att utveckla järnvägen mellan Oslo-Göteborg och i förlängningen även till Köpenhamn.
Jag kan inte förstå att ingen svensk riksdagsman drivit den frågan.
Faktum är att alla svenska infrastrukturministrar på senare tid, oavsett partifärg, duckat för frågan då den kommit på tal.
I dessa dagar är det högst anmärkningsvärt, inte minst med tanke på att vår nuvarande ansvariga minister, Anna Johansson (S), är från Göteborg.

Men nu verkar det som att det ändå kan bli av. Nyligen fick jag nämligen information om att en grupp näringslivsrepresentanter från såväl Sverige som Norge börjat driva frågan.

Jag hoppas verkligen att denna grupp kommer att lyckas. En utbyggnad skulle medföra enorma fördelar när det gäller miljön och det allmänmänskliga perspektivet i form av färre trafikolyckor. Dessutom skulle den ekonomiska utvecklingen mellan Sverige och Norge stärkas.

Betänk att det i nuläget passerar 2700 långtradare över gränsen på E6:an varje dag. Det betyder en fördubbling på 20 år. Samtidigt är godstransporterna på järnvägen mellan de två städerna relativt små. Faktum är att volymerna i stort sett är desamma som på 80-talet!

I den information jag tagit del av har jag också fått klart för mig att norska Jernbaneverket fått 150 miljoner norska kronor för att tillsammans med svenska Trafikverket utreda hur kapaciteten för gods- och persontrafik kan öka på kort och lång sikt mellan Oslo och Göteborg. Helt klart är att Norge är villigt att satsa på en utbyggnad och samtidigt är Trafikverket insatt i frågan.

Därför vill jag uppmana Trafikverket att använda sina kunskaper till att övertyga regeringen och infrastrukturminister Anna Johansson (S) om att denna sträcka behöver byggas ut snarast.

Fortsättning följer.

Kommentarer

Riksrevisjonen kritiserar Bring/Posten Norge

Av: Thomas Ström 2016-12-01

I tidigare inlägg under året har jag varit starkt kritisk till att flera transportföretag subventioneras med skattepengar, exempelvis Postnord, som ägs till 60 procent av svenska staten och till 40 procent av danska staten.
Jag vet att många håller med mig i denna fråga och nu får jag även visst medhåll från norska Riksrevisjonen.

Nyligen presenterade den norska Riksrevisjonen resultatet av en granskning man gjort av Bring/Posten Norge. Här framgår det att bolaget inte uppnår avkastningsmålen till följd av att man inte infriat ägarnas förväntningar om bättre lönsamhet i logistik- och godstransportverksamheten.

Detta är också något som chefredaktör Anders Karlsson uppmärksammat i en artikel på Transportnet i november.

För Bring/Posten Norge handlade granskningen om lönsamhet och synergier för perioden 2010 – 2015. Det var under de år Bring/Posten Norge genomförde flera större förvärv av åkerier och speditionsbolag i Norge, Sverige och övriga Norden.

Riksrevisjonen framhåller att både finanskrisen 2008 och nedgången i oljebranschen de senaste åren har bidragit till dålig lönsamhet för bolaget. Andra faktorer, som belastat resultatet, är en rad engångseffekter, bland andra nedskrivningar och omställningskostnader.

I Anders Karlssons artikel framhåller Tone Wille, nytillträdd koncernchef i Bring/Posten Norge, även att förvärven av åkerier och speditionsbolag i Sverige varit starkt bidragande till det dåliga resultatet. Ett exempel som framhålls är köpet av Ekdahls Åkeri, som Bring/Posten Norge inte lyckats driva vidare på ett optimalt sätt och där nu stora neddragningar genomförs.

I rapporten uppmanar Norska Riksrevisjonen ägaren Samferdselsdepartementet att följa upp Bring/Posten Norge på ett tätare sätt än tidigare, speciellt när det gäller koncernens resultatutveckling och när det gäller att ställa tydligare krav på framtida utveckling.

I artikeln på Transportnet säger Tone Wille också följande: ”Både vi som bolag och vår ägare har mycket fokus på lönsamhet. Men hela branschen har haft utmaningar efter finanskrisen med bl a överkapacitet på marknaden, som har försvagat lönsamheten.”

Ja, detta är vi helt överens om. Och det är mot denna bakgrund som jag fortsätter att ifrågasätta varför statligt ägda bolag ska fortsätta att konkurrera med låga priser och dåliga resultat på en redan hårt konkurrensutsatt marknad?

Fortsättning i ärendet lär följa.

 

Kommentarer

Nu har vi långt gående planer på att öppna en sjö & flygavdelning på Arlanda

Av: Thomas Ström 2016-11-24

NTEX avdelning för sjö och flyg växer och vår plan är att den ska bli ännu större.
Därför håller vi just nu på och undersöker möjligheterna att öppna ett kontor för just denna avdelning på Arlanda Airport.

Att vi tar det här steget beror på att vi identifierat ett behov hos våra kunder, ett behov som gör att vi helt enkelt måste etablera oss där.
Och tittar man på ren fakta är Arlanda Sveriges största flygplats och den överlägset mest trafikerade. Årligen görs här 230 000 starter och landningar, vilket ska jämföras med Sveriges näst största flygplats, Göteborg-Landvetter, som har totalt 65 000 starter och landningar.  Med andra ord är det en ganska enkel matematik. Om vi ska ta nästa steg i utvecklingen av vår sjö- och flygavdelning måste vi etablera oss på Arlanda.

Vi har börjat titta på några möjliga lösningar men i skrivande stund är ingenting bestämt. Vår förhoppning är att vi ska vara igång under första kvartalet 2017.
Till en början kommer det att medföra 3-5 nyanställningar och på sikt är jag övertygad om att det kommer att bli ännu fler.

Kommentarer

Först Brexit och nu Trump – vi kommer att minnas 2016

Av: Thomas Ström 2016-11-10

I takt med att jag blir äldre har åren en tendens att flyta samman och det har blivit nästan omöjligt för mig att säga exakt när en speciell händelse inträffade.
Men 2016 kommer vi att minnas.
Det var då vi fick uppleva Brexit och att USA valde Donald Trump till president.

I en tid då IS sätter skräck i hela världen och ett aldrig upphörande krig i Syrien resulterat i den värsta flyktingkrisen i Europa någonsin känns det inte alls bra. 
Vad händer? Förstår de inte vad de gör? Ja, listan över frågor kan göras hur lång som helst.

På det personliga planet känns det både olustigt och oroande. Vad kommer egentligen att hända?
I fallet Trump är det i nuläget omöjligt att uttala sig, förutom att världens finansmarknader och näringslivsrepresentanter är mycket bekymrade, vilket bland annat kommer visa sig genom att en rad börser och valutakurser kommer att åka bergochdalbana. Ett resultat av detta kommer säkert också att bli att vissa affärer skjuts på framtiden för att sedan – i vissa fall – aldrig bli av.

Rent arbetsmässigt här på NTEX är det ändå Brexit som kommer att få de största effekterna. Storbritannien är ju vår absolut största marknad.

Utan att ta till överord sträcker jag mig till att säga att britterna är fel ute. De förstår helt enkelt inte innebörden i vad de beslutat. 
Det kommer att försvåra handeln mellan England och övriga Europa och i förlängningen medför beslutet att det blir dyrare för britterna.

Men är de ute efter att skapa nya arbetstillfällen är de på rätt väg.
Framför mig ser jag närmare en miljon nya arbetstillfällen, i första hand i form av tulltjänstemän i de länder som ska handla med Storbritannien. Allra flest måste dock engelsmännen själva utbilda och placera vid gränser och vid olika knytpunkter, som exempelvis hamnar, dit gods från andra länder anlöper.  
Och det är inte vem som helst som kan utföra detta arbete så det kommer krävas en hel del utbildning. Det blir komplicerat.

Utöver detta måste det anställas experter inom förtullning på alla de företag som ska fortsätta att handla med England. Även vi på NTEX kommer behöva nyanställa personer som blir specialiserade inom tullhantering mot Storbritannien.

När det hela är i full gång kommer allt importerat att bli dyrare för konsumenterna i Storbritannien. Se bara hur det är i Norge och Schweiz.
Frågan är om engelsmännen verkligen vet vad de har bestämt sig för?
Eller har de bara tänkt lite fel???

Kommentarer

Vansinnigt beslut om förbud mot fotografering med drönare drabbar bara svenska företag

Av: Thomas Ström 2016-10-28

Nu har det hänt igen.
Sverige övertolkar lagar och regler så att bara svenska företag drabbas.
Nu handlar det om fotoförbudet för drönare i Sverige.
DI Digital har i veckan avslöjat ett kryphål som Datainspektionen nu bekräftar; förbudet gäller enbart företag som är baserade i Sverige. För drönarbolag i andra EU-länder går det bra att fota i Sverige.

Enligt mig innebär drönarna enorma fördelar för samhället. Tänk vilka besparingar det medfört när det exempelvis gäller att kontrollera våra luftburna elledningar.
Det har tidigare gjorts med helikopter som kostar 6000-8000 i timmen medan en drönare kostar några hundralappar. Detsamma gäller ett stort antal andra områden, till exempel när man ska kontrollera skogsområden i samband med skogsbränder.

Men detta är något som Datainspektionen har velat stoppa och i fredags beslutade Högsta Förvaltningsdomstolen att svenska drönarföretag ska lyda under den så kallade kameraövervakningslagen. I korthet betyder det att bolagen behöver samma tillstånd som övervakningskameror för att få fotografera på offentlig plats, allt för att inte riskera några integritetskränkningar. 
Enligt branschorganisationen UAS Sweden drabbar beslutet en bransch som omsätter miljardbelopp med tusentals anställda. 

Enligt mig är detta ett helt vansinnigt beslut.

Men inte nog med det!
Nu har det avslöjats att beslutet inte gäller samtliga företag som fotar i Sverige. 
”Är det kameror som används här i Sverige, med exempelvis drönare, och den som bedriver övervakningen är etablerad i Sverige, då gäller kameraövervakningslagen. Men är det någon som är etablerad i ett annat EU-land, då gäller det landets regler”, säger Datainspektionens enhetschef Nicklas Hjertonsson till DI Digital.

Orsaken till detta kryphål beror på att kameraövervakningslagen bygger på ett EU-direktiv, som samtliga medlemmar är skyldiga att följa till en viss nivå. Men därefter är det upp till varje enskilt land hur långt de vill dra sina egna lagar.

Sverige skall åter vara bäst i klassen vilket helt uppenbart drabbar det svenska näringslivet.
Det är inte konstigt att man ibland funderar på vilka det är som sitter och tar beslut. 
Är det reliker från forntiden som inte alls hängt med i samhällsutvecklingen?
Ändra detta beslut snarast. Gör om och gör rätt!!
 


Foto: Pixabay 

Läs mer...   Kommentarer

Ny metod: Solljus kan omvandla koldioxid till bränsle

Av: Thomas Ström 2016-10-12

Nyligen tog jag del av en intressant artikel om en ny metod där man med hjälp av solljus kan omvandla koldioxid till bränsle.
Det är forskare vid University of Illinois i Chicago som utvecklat en metod för bränsleframställning som påminner om växternas fotosynstes. 

Det man kommit på är en ny typ av solcell som i stället för att göra ljus till elektricitet konverterar atmosfäriskt koldioxid till ett kolvätebaserat bränsle med solljuset som enda energikälla. 
Men till skillnad mot växterna, som tillverkar socker av energin från solljuset, producerar den nya solcellen ett syntetiskt bränsle bestående av vätgas och kolmonoxid, som kan brännas direkt eller omvandlas till andra sorters bränsle, exempelvis diesel.

I processen används en nanoförening som aktiv katalysator. Den bryter i sin tur ner koldioxidens kemiska bindningar. I experiment har forskarna visat att deras metod är 1 000 gånger snabbare än konventionella katalysatorer till en tjugondel av kostnaden.

Enligt forskarna innebär detta att priset för bränsleframställningen är jämförbart med tillverkning av vanlig bensin.

En annan intressant effekt är att metoden också kan avlägsna stora mängder koldioxid från atmosfären. Då planeten Mars atmosfär till stora delar utgörs av koldioxid kan de nya solcellerna dessutom bli en energikälla för framtida expeditioner dit.

Kommentarer

Äntligen! Allt fler politiker inser vansinnet med planerna på höghastighetståg

Av: Thomas Ström 2016-10-07

I tidigare blogginlägg i år har jag deklarerat min ståndpunkt när det gäller planerna på höghastighetståg i Sverige. Det är en fruktansvärt dum idé. 
Istället bör dessa pengar investeras i underhåll och utbyggnad av vår befintliga järnväg, gärna med start redan nu.
Därför mottog jag gårdagens debattartikel i Dagens Industri med glädje.

Utan någon som helst partipolitisk värdering är jag glad att vissa partier nu börjar säga nej till detta vansinne. Snart hoppas jag att samtliga följer efter.

Tidigare har Liberalerna sagt nej och nu är det Moderaternas tur genom artikelförfattarna Ulf Kristersson och Jessica Rosencrantz, ekonomiskpolitisk respektive trafikpolitisk talesperson för sitt parti. 

Jag har hela tiden hävdat att pengarna, som utbyggnaden av höghastighetstågen skulle innebära, istället ska satsas på den järnväg vi redan har. Det går ju inte en vecka mellan rapporterna om stora tågförseningar till eller ifrån huvudstaden. Allt på grund av bristande underhåll. Trafikverket menar att det behövs 200 miljarder i underhåll till år 2030, samtidigt som man påpekar att kapaciteten måste öka då behovet av fler tåg ökar. Något måste göras omgående.

På ett sakligt och korrekt sätt anser jag att artikelförfattarna tycker som jag. Här följer några riktigt bra argument, i debattartikeln, till varför vi inte ska satsa på höghastighetstågen.

  • Det är för dyrt, samhällsekonomiskt olönsamt och för sent. 
  • Den budgeterade summan inkluderar inte kostnaden för nya stationer. För två tredjedelar av sträckan är beräkningarna dessutom osäkra och allt tyder på att den slutliga kostnaden blir mycket hög. 
  • Projektet riskerar att bli en gökunge som tränger ut alla andra viktiga investeringar.
  • Skenande kostnader innebär att projektet inte kan finansieras inom ramen för en ansvarsfull ekonomisk politik.
  • Trafikverkets beräkningar visar att projektet leder till en samhällsförlust på 250 miljarder kronor. Det beror till stor del på att Sveriges befolkning är liten och restidsvinsterna jämfört med dagens tåg- och flygförbindelser inte blir tillräckligt stora.

Och här följer några argument i artikeln till varför vi ska satsa på den befintliga järnvägen:

  • Järnvägen är en grundpelare i transportsystemet och när den brister drabbas både människor och företag. 
  • Det irriterar enskilda resenärer som fryser på perrongen i väntan på ännu ett försenat tåg och det försämrar möjligheten att pendla till jobbet. 
  • Det slår mot industrin när godstransporter försenas och kostnaderna ökar. Det försämrar svensk konkurrenskraft och därmed förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet. 
  • Höghastighetsjärnvägen skulle kunna stå klar om cirka 20 år, men Sverige står inför stora samhällsutmaningar kopplat till jobb, integration, klimat och bostäder, som måste lösas nu, inte om 20 år.

Vill du läsa hela debattartikeln kan du göra det via denna länk:
Vi moderater säger nej till höghastighetståg i Sverige.

Kommentarer

Svenskt bolag på väg att bli först i världen med alternativt bränsle till flygindustrin

Av: Thomas Ström 2016-09-28

Mitt privata intresse för flygning i kombination med NTEX verksamhet har gjort att jag under de senaste åren uppmärksammat artiklar om alternativa bränslen för i första hand flygindustrin.

På håll har jag kunnat följa svensk-ryska Angelica Hull, som är kemiprofessor och entreprenör. Tillsammans med sin far Igor Golubkovs, som är en internationellt känd forskare inom rysk raketbränsleutveckling, har hon skapat bolaget Swedish Biofuels. Här har de nu tagit fram tekniken för att producera världens första gröna jetbränsle, något som alla världens flygbolag vill ha för att klara sina stora miljöutmaningar.

Enligt internationella klimatpanelen (IPCC) står flygtrafiken idag för omkring två procent av de globala koldioxidutsläppen, men tillsammans med utsläpp av vattenånga och kväveoxider beräknas den svara för 3,5 procent av människans påverkan på klimatet. Dessutom är flyget den sektor som ökar mest. På bara femton år har resor med flyg nästan fördubblats.

Det är många som försöker att ta fram ett alternativt bränsle men frågan är om inte Angelica & Co har kommit längst. Hon har åtminstone fått med sig flera spännande intressenter som satsat stora pengar i projektet. Några är USA:s försvarsmakt, EU och Svenska försvaret, FMV.

Tänk vilken framgång för Sverige. Ett svenskt litet familjeföretag kan bli först i världen med att leverera alternativt bränsle till flygindustrin över hela världen. Tänk vad många arbetstillfällen och kringaffärer det skulle kunna medföra.

Men, som så många gånger tidigare, är Sverige på väg att tappa det här. Detta trots att Angelica och Swedish Biofuels verkligen vill förlägga produktionen i Sverige. Men myndigheterna visar ett tydligen ett ganska svalt intresse. Vid två tillfällen har man utan framgång ansökt hos Energimyndigheten om bidrag till att bygga upp en kommersiell anläggning i Sverige.
 
Nu är det mycket som talar för att första fabriken istället kommer att byggas i danska Kalundborg, där Swedish Biofuels tagits emot med öppna armar.

Det är bara att hoppas att någon politiker och/eller myndighet vaknar och snabbt försöka ändra på detta. 

Läs mer...   Kommentarer

Om Ströms blogg

 

Välkommen till min blogg om transport och logistik och en del annat. Jag som skriver här heter Thomas Ström och är grundare av transportbolaget NTEX. Om du vill komma i kontakt med mig kan du skicka ett mejl till thomas.strom@ntex.se eller slå en signal på 0708-61 42 90.

Vi hörs och syns!

Mer  om Thomas Ström

Besök www.ntex.se